• Bgtop

Solenergi i Stor - Stockholm & Mälardalen

Förutsättningarna för solenergi är goda i Sverige. Solel är grön, tyst och underhållsfri. Med en egen solcellsanläggning får du ett fast pris på elen som produceras från solcellerna.

Bra för miljön och ekonomin

Oavsett om det handlar om ett villatak, stora taksystem, markplacerade anläggningar eller fasadintegrerade system har vi lösningarna och kunskapen för att kunna installera och leverera den bästa totallösningen för dig.

Vi erbjuder 2 års fri service på din solcellsanläggningen om du köper den av oss.

Solpaneler för tak

Vanligaste panelerna ligger ovanpå taket med aluminiumprofiler under solcellerna, kräver inget byte av nuvarande takbeläggning.

Det finns även integrerade panaler som kan ligga i nivå med t.ex. Tegel eller betongpannor. Dessa är dock lite dyrare i inköp, kan vara ett alternativ om du planerar att byta tak.

Vi kan erbjuda dig en totallösning med byte av tak och installation av solcellsanläggning.

Bygglov/Avtal

Vi hjälper givetvis till med allt pappersarbet runt drifsättningen av solceller.

Bygglov

Det skiljer sig kommun till kommun vad kraven är på bygglov.

De nya reglerna från 1 augusti 2018 underlättar för solcellsmontage utan bygglov under förutsättning att byggnaden finns inom detaljplanerat område och solcellerna monteras så de följer byggnadens form och den gällande detaljplanen. 

Mikroproducentavtal

Ersättning för såld el. Du sitter idag på ett uttagsabonnemang och behöver skriva ett nytt avtal om att tillföra el till elnätet.

Nätnytta

Nätägaren ger en ersättning för den el du för in i nätet. Du får ta del av nätägarens minskade kostnader för överföring av el i deras nät. Varierar från nätägare till nätägare och område till område.

Elcertifikat

Energimyndigheten handlar med elcertifkat och är en handel med miljövänlig elproduktion. Du kan vara berättigad till en del av den handeln med din producerade el.

HOLO solenergi

Hur går en installation av solceller till?

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR

Du måste ta reda på vad du har för förutsättningar för att installera solceller.

Vad vill du uppnå, maximera effekten, täcka ett behov, bli mer miljövänlig eller en kombination av dessa eller andra faktorer som styr.

Det krävs en yta på 6-7 m2/kW

Ta reda på hur stor yta som finns tillgänglig.

Vad har du för lutning på taket?

Har ni något som kan skugga panelerna under dagen?

Optimalt är mot söder och 20-45 graders lutning, man förlorar inte så mycket som man kan tro på att ha solceller platt på tak -10%, på fasad - 30% eller i annan riktning Väst o Öst -10 %. 

BERÄKNINGAR

När du har tagit fram vilka ytor som är lämpade skickar du över det underlaget till oss.

Vi tar fram en uträkning med effekter för anläggningen. Vi skickar över uträkningen för godkännande.

OFFERT

När du är nöjd med utformningen och skickar den till oss tar vi fram en offert som vi skickar över till dig.

I samband med offerten tas fram kommer vi att ställa kompletterande frågor till dig som rör tillgänglighet, säkerhet och tidpunkter.

Vi kan också komma på besök hos dig för att säkerställa att offerten blir korrekt.

INSTALLATION

Vi kommer ut på besök med ansvariga installatörer för att gå igenom projektet med er på plats.

Säkerhet är inget vi tar lätt på och kommer säkerställa att rätt skyddsanordningar finns på plats innan arbetet startar.

Vi påbörjar installationen. Takets konstruktion, lutning, höjd, väder påverkar projekttiden.

Tänk också på var du vill placera omriktaren DC/AC. Lämpligt att placera den nära elcentralen men utrymmet bör vara väl ventilerat. Om omriktaren bli för varm så slår den av och ingen el produceras in i elnätet.

Vi monterar solcellerna på taket enligt överkommelsen och driftsätter anläggningen.

Vi säkerställer att anläggningen uppfyller de krav som vi kommit överens om.

Solceller/optimerare/växelriktare

SOLCELLER

Solceller omvandlar solens strålningsenergi till elektriskström, likström. Solens strålar träffar solcellernas yta en spänning skapas mellan framsida och baksida i solcellen. Man använder sedan en växelriktare för att omvandla likspänningen som uppstår  till en mer användbar växelström. I husvagnar, båtar och sommarstugor där man inte har 230 V och mindre anläggningar använder man likströmmen som den är och laddar t.ex. batterier för att få ström till olika saker.

Det finns olika sorters solceller som har olika effekt och funktion.

De vanligaste är mono-kristallina solceller, poly-kristallina solceller och tunnfilms solceller

Mono-kristallina solceller

Det är enkristall kiselblock.  De är lite svårare att tillverka men ger en högra verkningsgrad än poly-kristalina solceller. De behöver inte lika bra ljusförhållande som poly-kristallina solceller för att leverera energi.

Poly-kristallina solceller

Är flera kiselkristaller i varje cell och är de vanligaste solcellerna på marknaden. Något billigare än mono-kristallina solceller.

Tunnfilms solceller

Ett tunt skikt av kisel läggs på en skiva av glas, metall eller plast. De är dyrare än både poly- och mono-kristallina solceller men har fördelen att de är tunna och kan formas lättare. De kan användas till mer integrerade bygglösningar som välvda tak eller fasader.

Vad skall du välja?

Viktigast att tänka på är var solcellerna skall placeras och verkningsgraden som är cellernas förmåga att alstra energi på det ljus som kommer på solcellerna. Har du en stor yta kan priset på cellerna vara det avgörande och mindre yta är det verkningsgraden. Är det ett välvt tak är tunnfilms solceller bästa lösningen.

OPTIMERARE

Varför optimerare? 

Optimerare skapar förutsättningar för att panelerna levererar så mycket som möjligt oberoende av varandra. Mindre anläggningar är det en optimerare/panel och i större en optimerare/2 paneler. Fördelen med flera optimerare är att man har möjlighet att styra solcellsanläggningen så att du får ut mesta möjliga effekt. Du har mest nytta av optimerare när delar av solcellsanläggningen är i t.ex. skugga eller om solcellsmodulerna är monterade i olika väderstreck.

Växelriktare har optimerare inbyggda för att effekten vid omvandlingen från växlström till likström skall bli så effektiv som möjligt. Det som har utvecklats inom solenergi är att man flyttat ut optimerare till panelerna istället för att optimera vid växelriktaren. Det ger fördelar att istället för att dra ner effekten för en hel anläggning vid centralt placerad optimerare så dras effekttillskottet ner från den panel som inte leverar lika mycket som de de andra panlerna i anläggningen som i sin tur ger mer effekt totalt levererat från hela anläggningen.

Optimerare installeras under panelerna på taket eller bakom om det är en markanläggning. De innehåller inga rörliga delar och har vanligtvis garantier på 25 år.

Felsökning av anläggningen blir lättare med optimerare då man kan lokalisera felet till den del av anläggningen där effekttappet är. Du kan också själv följa med uppkopplade optimerare hur t.ex. skuggningar påverkar anläggningen.

Med optimerare som är uppkopplade kan man med hjälp av dessa stänga av effekttillförseln i anläggningen vid panelerna vilket ger säkrare service och underhåll av anläggningen och taket i övrigt. Det är en strakströmsanläggning vilket medför att sammankopplad effekt i drift är farlig.

Optimerare Jakobsberg

VÄXELRIKTARE

En växelriktare omvandlar likström till växelström. Solceller skapar en likström som vi inte kan föra ut på elnätet utan måste omvandlas till växelström som är det vi har hemma och på arbetsplatserna i vägguttagen.

Vid den omvanlingen sker det förluster 5-7% och valet av växelriktare avgör hur stora förlusterna blir. Vi erbjuder alltid den bästa växelriktaren för just dina paneler.

Växelriktaren ser också till att det blir ett högt, jämt uttag av effekten från solcellerna och att kvaliteten på elen som matas ut i ditt elnät håller tillräckligt hög kvalitet.

Läs mer på energimyndigeten

Att tänka på

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning

KRAV

En solcellsanläggning kräver att installationsföretaget är auktoriserat för starkströmsanläggningar

På Elsäkerhetsverkets hemsida kan ni kontrollera att företaget ni anlitar är auktoriserade

Arbetet skall utföras av personer i ett auktoriserat företag (behörig) för att utföra installationer i starkströmsanläggningar.

Kablage, paneler, omriktare ingår i en starkströmsanläggning och skall installeras och kopplas in av en elektriker.

Solcellsproduktion

BÖR

Montering av infästningsmaterial kräver inte elbehörig personal. Rekomenderas att detta göras av personer med kompetens för installationer på det material som taket består av. Fråga din installatör om de uppfyller kraven.

BIDRAG

Skattesubvention

Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Detta gäller även för vind och vatten. Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.

Man kan inte få skattereduktion på de kWh som överstiger uttaget.

Solcellsbidrag

Ny budget är antagen av riksdagen. I den nya budgeten är det avsatt mindre pengar för att stödja solenergiutbyggnaden. Det är inte ännu fastställt hur bidraget kommer att se ut för 2019. 

Tidgare regler för bidraget finns nedan:

Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån 30 procent för alla. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

 

Läs mer på Energimyndigheten

Fakta

Installerat i Sverige december 2017 (Statistik för 2018 kommer i mars)

15276 anläggningar som har en effekt på 231 MW vilket är 23 W per person om man slår ut det på alla invånare i Sverige. Från 2016 är det en ökning med 65 % (14W).